Przejdź do treści

Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ARBOR BHP SP. Z O. O.

 • Administratorem danych osobowych jest ARBOR BHP sp. z o. o. z siedzibą w Sławkowie, ul. Niwa 70, 41-260 Sławków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000874393, NIP 6252476082, nr REGON 38775932800000, kapitał zakładowy 100000,00 zł, BDO 000510063.
 • Z Administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych można kontaktować się:
  1) listownie – na adres ARBOR BHP sp. z o.o., ul. Niwa 70, 41-260 Sławków,
  2) poprzez e-mail – na adres: kontakt (at) arborbhp.com
 • ARBOR BHP sp. z o. o. dochowuje wszelkich staranności, by dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone przed ich utratą lub dostępem osób nieuprawnionych.
 • ARBOR BHP sp. z o. o. pozyskuje dane osobowe w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • ARBOR BHP sp. z o. o. przetwarza dane osobowe przede wszystkim w następujących celach:
  1) w odniesieniu do Zleceniobiorców – w celach związanych ze zleceniami

2) w odniesieniu do Klientów i Partnerów – w celach związanych z należytym wykonaniem umów zawartych przez ARBOR BHP sp. z o. o. z tymi Klientami lub Partnerami;

 • ARBOR BHP sp. z o. o. przechowuje dane osobowe przez okresy ustalone na podstawie następujących kryteriów:
  1) w odniesieniu do Zleceniobiorców/byłych Zleceniobiorców – przez okresy do jakich ARBOR BHP sp. z o. o. zobowiązana jest przechowywać dane osobowe swoich byłych Zleceniobiorców zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  2) w odniesieniu do Klientów/Partnerów lub byłych Klientów/Partnerów – przez okres trwania umowy zawartej z danym Klientem/Partnerem, a także dłużej, do momentu zaspokojenia wszystkich roszczeń przysługujących ARBOR BHP sp. z o. o. od Klientów/Partnerów lub byłych Klientów/Partnerów lub do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń;
  3) w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych – do chwili skutecznego cofnięcia tej zgody lub do momentu, gdy ustanie cel ich przetwarzania.
 • ARBOR BHP sp. z o. o. przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy zachodzi co najmniej jeden z poniżej wymienionych przypadków:
  1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę,
  2) jest to niezbędne w celu wykonania umowy zawartej przez ARBOR BHP sp. z o. o. z osobą, której dane dotyczą,
  3) jest to niezbędne do wypełnienia przez ARBOR BHP sp. z o. o. obowiązku prawnego ciążącego na ARBOR BHP sp. z o. o.,
  4) jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
  5) jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ARBOR BHP sp. z o. o. lub osobę trzecią.
 • ARBOR BHP sp. z o. o. może ujawnić dane osobowe, które przetwarza, do osób trzecich wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione ze względu na pierwotny cel przetwarzania tych danych, a także gdy jednocześnie będzie to niezbędne z uwagi na treść umów zawartych przez ARBOR BHP sp. z o. o. z tymi osobami trzecimi. W szczególności dane osobowe mogą być przez ARBOR BHP sp. z o. o. ujawnione na rzecz następujących kategorii odbiorców:
  1) podmioty powiązane kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie z ARBOR BHP sp. z o. o.,
  2) osoby trzecie świadczące usługi doradcze na rzecz ARBOR BHP sp. z o. o., np. firmy audytorskie, konsultingowe, czy kancelarie prawne,
  3) towarzystwa ubezpieczeniowe,
  4) agencje reklamowe i marketingowe – wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych niebędących Zleceniobiorcami, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od ARBOR BHP sp. z o. o. informacji handlowych dotyczących produktów ARBOR BHP sp. z o. o., a także dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez ARBOR BHP sp. z o. o.
 • ARBOR BHP sp. z o. o. nie będzie przekazywać przetwarzanych przez siebie danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 • ARBOR BHP sp. z o. o. nie będzie przetwarzać danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie danych osobowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH FIRMA PRZETWARZA DANE

 1. ARBOR BHP sp. z o. o. zapewnia, że respektuje i zobowiązuje się do wykonywania wszystkich wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawa, które przysługują wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez ARBOR BHP sp. z o. o.
 2. Osoba, których dane dotyczą ma prawo do:
  1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w każdym przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w następujących przypadkach:
  a) dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  b) osoba, które dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  c) administrator nie potrzebuje już danych dla celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzonych roszczeń,
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5) przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,
  6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 3. W zakresie, w jakim dana osoba, której dane dotyczą, udzieliła ARBOR BHP sp. z o. o. zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego ARBOR BHP sp. z o. o. dokonywała na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 4. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ARBOR BHP sp. z o. o. danych osobowych narusza przepisy RODO, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawiki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka Prywatności dla użytkowników strony www.arborbhp.com

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: arborbhp.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ARBOR BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Niwa 70, 41-260 Sławków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000874393, NIP 6252476082, nr REGON 38775932800000, kapitał zakładowy 100 000,00 zł. ARBOR BHP Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Niwa 70, 41-260 Sławków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000874393, NIP 6252476082, nr REGON 38775932800000, kapitał zakładowy 100 000,00 zł. BDO 000510063
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt (at) arborbhp.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:  firma LH.pl Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań.  Jej polityka prywatności znajduje się TUTAJ

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy pocztowi
  • ubezpieczyciele
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • operatorzy płatności
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i wykonania usługi.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Search Console (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne: