Przejdź do treści

Klauzula informacyjna – szkolenie

ENGLISH BELOW

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:

1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

ARBOR BHP Sp. z o. o. z siedzibą w Sławkowie,

41-260 Sławków, ul. Niwa 70 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 100 000,00 zł

NIP: 6252476082, REGON: 38775932800000, KRS: 0000874393, Nr BDO 000510063

Dane kontaktowe administratora są następujące:

adres: ul. Niwa 70, 41-260 Sławków

numer telefonu: 790-552-592, e-mail: kontakt (at) arborbhp.com

Pod powyższymi danymi kontaktowymi wszystkie zainteresowane osoby uzyskają informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem szkolenia z BHP oraz wydania zaświadczenia o jego ukończeniu (podst. prawna: art. 6 ust. 1 lit. a),b),c) „RODO”,  § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy);
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy/Zgłoszenia będą niemożliwe.

3. ODBIORCY DANYCH

  • W przypadku wyboru opcji przekazania zaświadczenia do zakładu pracy, zostanie przekazane do zakładu pracy, w którym zostało przeprowadzone szkolenie. Administrator nie zamierza przekazywać Pana(-i) danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Odbiorcą danych osobowych przekazywanych przez formularze zamieszczone na stronie internetowej jest hostingodawca, dostawca oprogramowania CMS oraz dostawca oprogramowania do zarządzania pocztą elektroniczną.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  • Dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa/zgłoszenie będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – od 1 do 3 lat w zależności od rodzaju szkolenia. Dane w tym okresie będą przez nas przechowywane w dokumentach wymaganych § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przechowywanie dokumentacji w zakładzie pracy określa Kodeks Pracy.

5. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  • Ma Pan(-i) prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Podane dane zostaną usunięte po utracie ważności wydanego zaświadczenia (od 1 do 3 lat w zależności od rodzaju szkolenia).
  • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W oparciu o Pana(-i) dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana(-i) zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7. DOSTĘP DO SZKOLENIA

W ramach szkolenia otrzymują Państwo dostęp do platformy moodle, który wygaśnie po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Information clause – training

Dear Sirs,

in connection with the start of application as of May 25, 2018. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: “RODO”), in accordance with Article 13 (1) and (2) of the RODO, I kindly inform you that:

1. THE CONTROLLER OF YOUR PERSONAL DATA IS:

ARBOR BHP Sp. z o. o. based in Slawkow,

41-260 Slawkow, 70 Niwa Street, registered in the National Court Register by the District Court Katowice-East in Katowice VIII Economic Department, share capital PLN 100,000.00

NIP: 6252476082, REGON: 38775932800000, KRS: 0000874393, BDO No. 000510063

The administrator’s contact information is as follows:

address: 70 Niwa Street, 41-260 Slawkow

phone number: 790-552-592, e-mail: contact (at) arborbhp.com

Under the above contact data, all interested persons will obtain information regarding the processing of their personal data.

2. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

Personal data are processed only for the purposes related to the conduct of training in occupational safety and health and the issuance of a certificate of its completion (legal basis: Article 6(1)(a),b),c) “RODO”, § 5 of the Regulation of the Minister of Economy and Labor of July 27, 2004 on training in the field of occupational safety and health);

Provision of personal data is not mandatory, however, failure to provide such data will result in the conclusion and execution of the Agreement/Application being impossible.

3. RECIPIENTS OF DATA

If you choose to forward the certificate to the workplace, it will be forwarded to the workplace where the training was conducted. The Administrator does not intend to transfer your data to a third country or international organizations.

The recipients of the personal data provided by the forms on the website are the web host, CMS software provider and email management software provider.

4. DATA RETENTION PERIOD

Personal data will be processed by Us for the entire period during which the contract/notification will be executed, and also afterwards, i.e. until the expiration of the training certificate – from 1 to 3 years, depending on the type of training. Data during this period will be stored by us in the documents required by § 5 of the Decree of the Minister of Economy and Labor of July 27, 2004 on training in the field of occupational safety and health. Storage of records at the workplace is specified by the Labor Code.

5. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT

You have the right to access your data, rectification, portability and restriction of data processing. The data you provide will be deleted after the expiration of the issued certificate (from 1 to 3 years depending on the type of training).

In connection with the processing of your personal data by the Administrator, you have the right to lodge a complaint to the supervisory authority, which is the President of the Office for Personal Data Protection.

Based on your personal data, the Administrator will not make automated decisions against you, including decisions resulting from profiling.

6. RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR

The Administrator shall make every effort to provide all physical, technical and organizational measures to protect personal data from accidental or intentional destruction, accidental loss, alteration, unauthorized disclosure, use or access, in accordance with all applicable laws.

7. ACCESS TO TRAINING

As part of the training, you will receive access to the moodle platform, which will expire upon successful completion of the exam.